Specialisaties

onafhankelijke bemiddeling bij conflicten

Arbeid

Een intensieve samenwerkingsvorm als een arbeidsrelatie, waarbij je niet uit liefde voor elkaar gekozen hebt, kan gemakkelijk leiden tot een voedingsbodem van conflicten.

Voorkomen is in dit geval vaak beter dan genezen!

Modern Office

Zakelijk

Ook zakelijke conflicten ontstaan tussen personen. De personen achter een bedrijf kunnen namelijk strijdige belangen hebben die een conflict veroorzaken. 


Voorkom kostbare en langdurige juridische procedures en behoud de relatie.

'Conflicten komen voort uit onwetendheid en achterdocht'

Gordon B. Hinckley

Go Team

Particulieren

In de privésfeer kunnen conflicten extra lastig bespreekbaar zijn, omdat er vaak onderhuidse spanningen meespelen, die voor de lieve vrede eerder niet besproken zijn.

Herstel uw relatie met elkaar en voorkom een rechtszaak.

Business Meeting
 

Mediationstijl

Afhankelijk van de aard van uw conflict zal de mediationstijl vooral gericht zijn op relatieherstel

of het vinden van een concrete oplossing

Faciliterende mediation

Wanneer u het conflict ziet als een concreet probleem waar een oplossing voor moet worden gevonden, is de probleemoplossende mediationstijl een geschikte methode.

Het mediationproces zal in het begin vooral gericht zijn op communicatieherstel door het toepassen van een aantal specifieke mediationtechnieken. Daarna ligt de focus vooral op de verschillende belangen van partijen, zodat op basis hiervan kan worden onderhandeld over een oplossing.

Communicatieherstel is een noodzakelijke eerste stap in dit proces.
Wanneer de verhouding tussen beiden partijen is verslechterd of soms zelfs geëscaleerd als gevolg van het innemen van conflicterende standpunten, is de communicatie ook verstoord waardoor het probleem in stand wordt gehouden.
Pas wanneer partijen weer met elkaar in gesprek zijn, kan de zoektocht naar een oplossing beginnen.

 

Tijdens de onderhandelingen over een oplossing wordt de Harvard-methode gebruikt, waarbij gezamenlijk gekeken wordt naar de behoeften en belangen van de verschillende partijen.
Soms blijkt het dat de belangen van de partijen niet zover uit elkaar lagen als gedacht, of dat er gemeenschappelijke of verenigbare belangen zijn.
In een brainstormsessie over mogelijke oplossingen zal dit naar voren komen, evenals belangen die niet direct verenigbaar lijken. Bij deze laatste kan het in kaart brengen ervan vaak al genoeg ruimte en begrip kweken om te onderhandelen over een goed compromis.

Pas als er een oplossing is waar alle partijen zich in kunnen vinden, wordt deze vastgelegd in een overeenkomst.

Transformatieve mediation

In tegenstelling tot faciliterende mediation is deze mediationstijl meer gericht op relatieherstel en minder op het vinden van een concrete oplossing.

Bij transformatieve mediation is het doel om de aan het conflict ten grondslag liggende emoties op een andere wijze ruimte te geven, zodat begrip kan worden opgebracht voor emoties, ervaringen en behoeften van de ander.

Wanneer het verlangen naar wederzijdse erkenning wordt ingevuld en het vermogen om goed overwogen besluiten te nemen toeneemt, zal het conflict vanzelf afzwakken.


Hierdoor komt er meer ruimte om na te denken over een gemeenschappelijke oplossing en zal het conflict op natuurlijke wijze eindigen.

Deze stijl is uitermate geschikt voor partijen die weliswaar een flink conflict hebben, maar toch een gezamenlijke toekomst nastreven, waarbij conflicten kunnen worden voorkomen.